Saturday, August 14, 2010

Disappear

Disappear

Feet wounded from always running
Around your world, so deceiving.
Eyes tainted brown and dirtied
By the sinful mud, so putrid.
Soul exhausted from always fighting;
All you wanted is to go somewhere unseen.
Climb the wall that bounds the heavens;
Forget the land which kept you hidden.
Walk the line of certainties clear;
When you reach the end, disappear.
            Maglaho

Mga paang sugat sa paulit-ulit  na pagtakbo
Sa bilangguan ng mapanglinlang na mundo;
Mga matang kayumanggi sa mga bahid
Ng mga makasalanan at maruming putik;
Kaluluwang pagod sa pakikipaglaro,
Tanging ibig ay makatakas at lumayo.
Akyatin ang pader ng makasariling langit;
Limutin ang mukha ng lupang mapagkait.
Bagtasin ang linyang may pangako.
Pagdating sa dulo, doon maglaho.

No comments:

Post a Comment